Ὑφήλιος Προσκυνηματικά Ταξίδια

Ἡ διαδρομή μας

Καλῶς ἤλθατε εἰς τόν ἰστοτόπον μας !

  Τό 1992, μέ ἕδραν τάς Ἀθήνας, τό Γραφεῖον Γενικοῦ Τουρισμοῦ ΥΦΗΛΙΟΣ ἔκαμε τά πρῶτα του βήματα εἰς τόν ταξιδιωτικόν χῶρον, δημιουργώντας ταυτοχρόνως καί ἕν νέον ἐπίπεδον εἰς τόν τομέα τοῦ Προσκυνηματικοῦ Τουρισμοῦ.

  Ἔχομεν ἐπεκτείνει τάς δραστηριότητάς μας πρός ὅλας τάς πτυχάς τοῦ τουρισμοῦ. Ἀπό κρατήσεις εἰσιτηρίων, ρυθμίσεις μεταφορῶν καὶ διαμονῆς, δέσμας ὑπηρεσιῶν (πακέττα) διά μεμονωμένους, εἰς ὁμαδικάς κρατήσεις, συνέδρια καὶ εξειδικευμένα προγράμματα. Αὐτό δίδει εἰς τούς πελάτας μας καὶ εἰς τούς συνεργάτας μας τήν δυνατότητα ἐπιλογῆς προϊόντων ἀπό ἕνα εὐρύ φάσμα έξαιρετικῶν καὶ ἀνταγωνιστικῶν ὑπηρεσιῶν.

  Παραλλήλως ὅμως, ἀφοσιώθημεν μέ πάθος εἰς τά Προσκυνηματικά Ταξίδια, καί κυρίως πρός τήν περιοχήν τῶν Ἁγίων Τόπων.

  Τά Προσκυνηματικά Ταξίδια ἀποτελοῦν ἕναν εὐαίσθητον καὶ ἄκρως ἐξειδικευμένον χῶρον διά τό Γραφεῖον μας. Ἀπό τήν μονοήμερον ἐκδρομήν ἐντός Ἑλλάδος, ἕως τήν πολυήμερον εἰς τό ἐξωτερικόν, τυγχάνουν τῆς πλήρους ἀφοσιώσεως, ἁρτίου προγραμματισμοῦ, καὶ καλῆς ἐκτελέσεως. Πρᾶγμα τό ὀποῖον χαρακτιρίζει τό Τουριστικόν Γραφείον ΥΦΗΛΙΟΣ.

  Ἡ ξεχωριστή εἰδικότης τήν ὀποίαν διαθέτουμε διά τάς ἐκδρομάς μέ προορισμόν τούς Ἁγίους Τόπους, προσφέρει τήν πλέον κατάλληλον καὶ ἐνδεδειγμένην ἐξυπηρέτησιν διά ὅσους ἐπιλέξουν νά ἐπισκεφθοῦν μαζί μας τά Ἅγια Χώματα.

  Ἡ καταγωγή τῶν ὑπευθύνων τοῦ Γραφείου μας ἀπό τά Ἱεροσόλυμα, ἡ ἀπόλυτος ἐξειδίκευσις εἰς τήν ξενάγησιν - περιήγησιν, ὁ ἰδιαίτερος χαρακτήρ τῶν ἐκδρομῶν μας, ὡς καί ἡ ἀπαρέγκλιτος τήρησις τῶν ἐξαγγελθέντων προγραμμάτων, κατατάσσει ἀφ’ ἑνός τό Γραφεῖον ΥΦΗΛΙΟΣ εἰς τήν κατηγορίαν τῶν ἐξειδικευμένων Τουριστικῶν Γραφείων δι’ ἐπιλεγμένας ἐκδρομάς, καὶ ἀφ’ετέρου ἀποτελεῖ ἐγγύησιν διά ὅσους θελήσουν νά ταξιδέψουν μαζί μας.

  Σᾶς προσκαλοῦμεν εἰς τόν κὀσμον τῆς «ΥΦΗΛΙΟΥ». Ἐπιλέξατε ἀπό τά προϊόντα μας οὔτως ὥστε νά μᾶς δώκετε τήν εὐκαιρίαν διά νά σᾶς προσφέρωμεν τάς ἐξειδικευμένας ὑπηρεσίας μας, ἀλλά καὶ διά νά μᾶς γνωρίσετε καλύτερα.

  Παρακαλοῦμεν μήν δυστάσετε νά ἐπικοινωνήσετε μαζί μας διά ὀποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορίαν ἤ βοήθειαν χρειασθῆτε.

 

  Στόχος μας δέν ἦταν ποτέ νά γίνουμε οἱ μεγαλύτεροι, ἀλλά οἱ καλύτεροι.

  Καί ἡ μεγαλυτέρα μας διαφήμισις εἶναι πάντοτε οἱ πελᾶται μας.

 

Θεόδωρος Δ. Βαράκλας

ΥΦΗΛΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.